Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Online Course

การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

Chiang Mai University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา

การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัย นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ แนวคิด พฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging)
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และจิตใจ ในผู้สูงอายุ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การหกล้ม ข้อเข่าเสื่อม ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง และการใช้ยาในผู้สูงอายุ
คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในทบวงมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีความสนใจในการพยาบาลผู้สูงอายุ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1-10 บทละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

Related Courses

Reviews

0.0 rating, based on 0 reviews

Start your review of การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

Never stop learning Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free