Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Online Course

ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System)

Rajamangala University of Technology Lanna Tak via ThaiMOOC

(0)

Taken this course? Share your experience with other students. Write review

Overview

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร ระดับของผู้บริหารในองค์กรและความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารแต่ละระดับ ความสำคัญของระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางบัญชี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล.

ทั้งนี้ รายวิชา "ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร"(Accounting Information System for Organizational Strategy) เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี.

Reviews for ThaiMOOC's ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System) Based on 0 reviews

  • 5 star 0%
  • 4 star 0%
  • 3 star 0%
  • 2 star 0%
  • 1 star 0%

Did you take this course? Share your experience with other students.

Write a review

Class Central

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free

Never stop learning Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free