Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

ภัยพิบัติใกล้ตัว

Mahidol University via ThaiMOOC

Overview

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเกิดและอันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ โคลนถล่ม พายุ น้ำถ่วมและน้ำแล้ง เอลนิโญ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการปฏิบัติตัวตามหลักที่ถูกต้อง ทั้งก่อน ขณะเกิด หรือหลังเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนรับมือ หลบหลีก หรือ บรรเทาความรุนแรงของเหตุการณ์ฉุกเฉินและลดความสูญเสีย จากภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจทฤษฏีกระบวนการเกิด ลักษณะของภัยพิบัติธรรมชาติ ประเภทต่างๆ และผลกระทบต่อมนุษย์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในขณะเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติจากกรณีศึกษาที่กำหนดได้

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีมผู้สอน

อาจารย์ประจำวิชา

ดร.ปริชาติ เวชยนต์
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

E-mail: parichat.wet@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยสอนในวีดีโอ

นายธนากร เหล่าธนะกิจไพศาล
นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรธรณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้ช่วยสอนในระบบออนไลน์

นางสาว วสุพร ภู่พัฒน์วิบูลย์
นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรธรณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (ระบุเอกสาร ตำรา เว็บไซต์ ฯลฯ)

- ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา เว็บไซต์ http://www.metalarm.tmd.go.th/

- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เว็บไซต์ http://www.ndwc.go.th/web/index.php

- สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เว็บไซต์ http://www.seismology.tmd.go.th/home.html

- Japan Meteorological Agency เว็บไซต์ http://www.jma.go.jp

- Hazard and Diasaster Journal available on website: http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-disaster-risk-reduction/

- Patrick L. A., Natural Disasters, 8th edition, New York, McGraw-Hill, 2012

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

- สัดส่วนคะแนนในการประเมินผล :
กิจกรรม (5 ครั้ง) 5%
แบบฝึกหัด (7 ครั้ง) 13%
อภิปรายและการบ้าน (2 ครั้ง) 10%
สอบย่อย (4 ครั้ง) 12%
สอบกลางภาค (1 ครั้ง) 30%
สอบปลายภาค (1 ครั้ง) 30%
-เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา มีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 60% ขึ้นไป

แนะนำการใช้งานห้องเรียนออนไลน์

แนะนำบราวเซอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

แพลตฟอร์ม Open edX สามารถใช้งานผ่านบราวเซอร์เวอร์ชั่นรุ่นล่าสุดของโครม (Chrome) ไฟร์ฟ๊อกซ์ (Firefox) ซาฟารี (Safari) หรือ อินเตอร์เน็ตเอ็กซ์โพลเรอร์เวอร์ชั่น 9 หรือสูงกว่า

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Reviews

Start your review of ภัยพิบัติใกล้ตัว

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.