Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

Rajapark Institute via ThaiMOOC

Overview

คำอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

พัฒนารายวิชาโดย : อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว อาจารย์สิรภพ ชาวกระเดียน จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการแสวงหากำไร การประกอบการดังกล่าวมักต้องประสบกับคำถามทางจริยธรรม ทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการประเมินว่าจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือกล่าวว่าธุรกิจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น นอกจากการแสวงหากำไรและรับผิดชอบต่อผลกระทบ ที่เกิดมาจากการตัดสินใจนั้น จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นการนำเรื่องของคุณค่า เข้าไปพิจารณาร่วมกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เน้นการแสวงหากำไร

คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์สิรภพ ชาวกระเดียน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Related Courses

Reviews

Start your review of จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free