Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียง|Creative Ideas for Audio Design

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" "เพียงสื่อเสียงที่สร้างสรรค์โลกโดยนักคิด ก็ปลุกชีวิตให้เกิดหลายล้านความคิดอย่างสร้างสรรค์" ชื่อรายวิชา ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียง (Creative Ideas for Audio Design) คำอธิบายรายวิชา พัฒนารายวิชาโดย อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ แนวคิดพื้นฐานของสื่อเสียงที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบสื่อเสียงอย่างมีคุณภาพโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแนวคิดในการออกแบบสื่อเสียงนอกกรอบสไตล์ตัวเองไม่เลียนแบบใคร การพากย์เสียงบรรยายแบบไม่ต้องเสียงหล่อสวยก็ออกสื่อได้ การจับคาแรคเตอร์ของตนเองมาเป็นจุดขายในงานเสียง การสร้างสรรค์เสียงดนตรีประกอบสื่อลิขสิทธิ์ตนเองแบบที่ไม่ต้องเล่นดนตรีได้ก็ทำได้ การวิเคราะห์งานเสียงของผู้อื่นเพื่อสร้างสรรค์งานเสียงของตนเอง การผสมเสียงระหว่างเสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ ผสมเสียงอย่างไรให้น่าฟังและถูกหลักการออกแบบสื่อเสียง ข้อมูลเพิ่มเติม เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%) ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง 5 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิ้งค์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : - คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้สนใจงานเสียงที่จะนำไปประกอบสื่อมัลติมีเดียและใช้คอมพิวเตอร์ได้ รายวิชานี้เหมาะสมกับ : นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : LO1: จดจำแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบสื่อเสียงด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้ LO2: เข้าใจขั้นตอนการออกแบบสื่อเสียงด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้ LO3: ออกแบบแผนที่ความคิด (Mindmap) เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียงได้ LO4: ได้แนวทางนการสร้างสื่อเสียงโดยใช้หลักการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ได้ LO5: เปรียบเทียบผลงานการออกแบบสื่อเสียงได้อย่างมีจุดยืนในการตัดสินใจ LO6: ได้แนวทางการพัฒนางานมิกซ์เสียงอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้ เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สอนและผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Instructed by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi อำนวยการดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Directed by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบCreative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA This work by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed undera Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Reviews

Start your review of ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียง|Creative Ideas for Audio Design

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.