Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว | Cultural Management for Tourism

Chiang Mai University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายวิชา รายวิชาการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นวิชาที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำวัฒนธรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางฝั่งนักท่องเที่ยว และฝั่งเจ้าบ้าน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงการจัดการ ดังต่อไปนี้ 1. นิยามและความหมาย เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมในบริบทของการท่องเที่ยว รวมถึงคำศัพท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้านการจัดการต่อไป 2. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดระบบของการท่องเที่ยว อาทิ ทรัพยากรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว การจัดการ รวมทั้งนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปละโบราณคดี การท่องเที่ยวเยี่ยมชมประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น เป็นต้น 3. การจัดการด้านการท่องเที่ยว เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงการจัดการด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและป้องกันผลกระทบจากการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อความหมายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การตลาด และการจัดการแบบบูรณาการ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.ผู้เรียนสามารถ อธิบายความหมายของวัฒนธรรมในบริบทของการท่องเที่ยวรวมถึงคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้เรียนสามารถ อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 3.ผู้เรียนสามารถ อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 4.ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้เสนอแนะแนวทางในการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ เกณฑ์การวัดผล เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Reviews

Start your review of การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว | Cultural Management for Tourism

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.