Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital | Technology Enhanced Learning for Digital Era

Sripatum University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) เทคโนโลยีเด็ดๆเสริมการสอนใช้ง่าย ใช้ฟรี ใช้ดี ใช้เลยใช้เพื่อการทำงาน หรือชีวิตประจำวันยิ่งปัง ** เรียนได้ทันทีเลย ** รายวิชา เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุคดิจิทัลTechnology Enhanced Learningfor Digital Era คำอธิบายรายวิชา พัฒนารายวิชาโดย อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดาและทีมคณาจารย์ จาก สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเสริมการสอน ที่สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้จริง โดยอาจารย์ทีมสอนมากประสบการณ์ในการสอนให้กับภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Technology Enhanced Learning จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ซึ่งเนื้อหาของรายวิชานี้ พัฒนาต่อยอดจากหลากหลายหลักสูตรระดับประเทศ รวมถึง "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ของควอท. และหลักสูตรข้าราชการยุคดิจิทัล ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ไม่ว่าผู้เรียนจะมาจากสาชาวิชาความรู้ใด ท่านจะได้ รู้จัก ทราบวิธีการสร้างและใช้งาน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเสริมการสอน ที่สามารถนำไปใช้เพื่อกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นก่อนห้องเรียน ในห้องเรียน และการสอนที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้ทันที คณาจารย์ผู้สอน (ตามลำดับชั่วโมงเรียนรู้) อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดาสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอาจารย์ต้นแบบ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Technology Enhanced Learning จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) อาจารย์ วนัสรา จีนเหรียญสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ จุฑามาศ ธัญญเจริญ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ อชิรญา ทาบโลหะ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ รัฐพล อ้นบัณฑิต สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ เอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ข้อมูลเพิ่มเติม เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : - 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ - เรียนแบบออนไลน์ 100% - เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กำหนดการสอน : เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้ แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้ ค่าธรรมเนียมการเรียน : - ไม่มี สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : - คุณสมบัติผู้เรียน : - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป - สามารถติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ - มีบัญชี Gmail รายวิชานี้เหมาะสมกับ : คณาจารย์ ครู ผู้ฝึกสอน ผู้บรรยาย นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 1) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญเบื้องต้น ของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video สร้างสื่อการสอน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2) ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้เบื้องต้น ของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video กิจกรรมออนไลน์ หรือในห้องเรียน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3) ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเบื้องต้น ในการเลือกเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video กิจกรรมออนไลน์ หรือในห้องเรียน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี) : ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ประมวลรายวิชา : ประมวลรายวิชา (PDF) พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ผลิตโดย สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Created by Office of Online Education at Sripatum University อำนวยการดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม Directed by Sripatum University รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA This work by Sripatum University is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Reviews

5.0 rating, based on 1 Class Central review

Start your review of เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital | Technology Enhanced Learning for Digital Era

  • Anonymous
    I'm a Thai teacher, I've finished this course and I think it is an excellent course, fun and very interesting. most importantly, all tools are free and practical.

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.