Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก | FoodTech for Kitchen World

Digital Economy Promotion Agency via ThaiMOOC

Overview

เทคโนโลยีอาหาร ขับเคลื่อนครัวโลกFood Technology Drive to Kitchen world การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนจากการจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้านวัตกรรม มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า และเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นและมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย แนวโน้มของการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถสร้างผลทางเศรษฐกิจได้มาก แต่การอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องมึความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี การดำเนินการตามคุณภาพมาตรฐานต่างๆของหน่วยงานภายในประเทศและระดับนานาชาติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการขยายและควบคุมมาตรฐานของธุรกิจ ดังนั้น หลักสูตรอาหารขับเคลื่อนครัวโลก จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องมีทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่อไป ____________________________________________________________________ LO1 เพื่อเรียนรู้ทิศทางอุตสาหกรรมและสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารรายใหม่ LO2 เพื่อให้มีความเข้าใจในมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร LO3 เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ LO4 เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม LO5 มีเพื่อสามารถนำแนวคิดมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ____________________________________________________________________ - ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหรือความต้องการปรับปรุงธุรกิจเดิม - ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อจะได้ทดลองปฏิบัติตามหลักสูตรได้ ____________________________________________________________________ ผู้เรียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 70 โดยมีการเก็บคะแนน ดังนี้ - กิจกรรมระหว่างเรียน ร้อยละ 30 - ทดสอบย่อย ร้อยละ 70 ____________________________________________________________________ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อ. ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ____________________________________________________________________ - ผู้เรียนควรจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ระบบ เพื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมตามโครงสร้างรายวิชา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง - การเรียนในภาคปฏิบัติการ ผู้เรียนควรทดลองปฎิบัติตามขั้นตอนการแนะนำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Reviews

Start your review of เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก | FoodTech for Kitchen World

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.