Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

Chiang Mai University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา

การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัย นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ แนวคิด พฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging)
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และจิตใจ ในผู้สูงอายุ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การหกล้ม ข้อเข่าเสื่อม ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง และการใช้ยาในผู้สูงอายุ
คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในทบวงมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีความสนใจในการพยาบาลผู้สูงอายุ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1-10 บทละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

Reviews

Start your review of การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.