Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment

Panyapiwat Institute of Management via ThaiMOOC

Overview

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายรายวิชา "จิตวิทยาบุคลิกภาพ และการปรับตัว" จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในแง่การทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในมิติของการเข้าใจตนเอง นำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมอีกด้วย จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได้2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพได้3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินบุคลิกภาพให้เหมาะสมได้4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายในได้5. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุของความเครียด และรู้วิธีการบริหารจัดการความเครียดที่เหมาะสมได้6. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมได้ คุณสมบัติผู้เรียน สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย เกณฑ์การวัดผล เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC ชื่อผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมาศ ปลัดกอง ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา ประสบการณ์สอนในรายวิชาจิตวิทยา มากกว่า 10 ปี นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา สังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 02-855-0345 ชื่อผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ศิริอำพันธ์กุล คบ. (จิตวิทยาแนะแนว) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา วทม .(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) ประสบการณ์สอนในรายวิชาจิตวิทยา มากกว่า 10 ปี สังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 02-855-0387 ชื่อผู้สอน อาจารย์พิมลมาศ เนตรมัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาทั่วไป ปริญญาโทด้านการศึกษาสากล (Master of International Studies) สังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 02-855-0359 Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Reviews

Start your review of จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.