Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ |Smart Farmer

Digital Economy Promotion Agency via ThaiMOOC

Overview

คำอธิบายรายวิชา

มีบทเรียนสองหลักสูตรที่ท่านได้เรียนรู้

หลักสูตรแรก หลักสูตรทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีในการลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ทั้งจากศักยภาพการผลิตของดิน ความพร้อมของน้ำ หรือแหล่งน้ำ รวมถึงการใช้ปุ๋ย

หลักสุตรที่สอง หลักสูตรการบริหารจัดการเกษตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจและทราบถึงปัจจัยการเกิดโรคแมลง และปัจจัยทางสภาพอากาศ ตลอดจนให้คุณสามารถประเมินการลงทุนได้ด้วยตนเอง

Reviews

Start your review of เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ |Smart Farmer

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.