Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Sukhothai Thammathirat Open University

พื้นที่จุดประกาย | Start Up Space

Sukhothai Thammathirat Open University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0; width:100%; } .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg .tg-87ym{background-color:#19679c; color:#ffffff;vertical-align:top; width:30%; border: 1px solid #ffffff;} .tg .tg-yw4l{vertical-align:top; border: 1px solid #19679c;} .tg .tg-adge{background-color:#19679c;color:#ffffff;vertical-align:top; } .tg .tg-wqgq{vertical-align:top; border: 1px solid #19679c;} จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 15 ชั่วโมง(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที) จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 3-4 ชั่วโมง ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ผู้นำชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การให้บริการในชุมชน แนะนำรายวิชา รายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) เน้นการเรียนรู้การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันในระดับชุมชน หรือในปัจจุบันเรียกกันว่า Co-Working Space เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่การจัดตั้ง Co-Working Space จะเกิดขึ้นภายในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ในย้ายธุรกิจ จึงทำให้แนวทางการทำ Co-Working Space ในเมืองประสบความสำเร็จ และด้วยแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จบวกกับความต้องการของชุมชนที่มีพื้นที่หรือศูนย์บริการชุมชนและมีความต้องการปรับปรุง พัฒนา พื้นที่ดังกล่าวให้มีความทันสมัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการ เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน รวมถึงเป็นการจุดประกายพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดังนั้นในรายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้การสร้างพื้นที่ให้เป็น Start up Space แนวทางการบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงตัวอย่างการทำ Co-Working Space ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในชุมชน ที่ประสบความสำเร็จ เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองและชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน: ความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์ให้บริการและการเรียนรู้ระดับชุมชน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1: ทราบถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้บริการรูปแบบ Co-Working Space ในระดับชุมชน LO2: เข้าใจหลักการและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้บริการรูปแบบ Co-Working Space ระดับชุมชน LO3: สามารถนำหลักการและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้บริการไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่ในชุมชนได้ LO4: เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ในชุมชนและนำมาปรับเป็นพื้นที่การทำงานร่วมกันในชุมชนได้ LO5: นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้บริการมาใช้ประโยชน์กับชุมชนเพื่อกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงต่อยอดสู่แนวทางการบริหารแบพึ่งพาต้นเอง นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา พื้นที่จุดประกาย (Start up Space) และได้ผลการประเมินเกิน 60% ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) และเป็นที่ที่ปรึกษาของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ThaiTelecentre.org) นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้โครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(MICT) นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ ผู้ก่อตั้ง Launchpad ซึ่งเป็น Co-working space ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนทำงานฟรีแลนซ์ แหล่งรวมตัวของ Tech Startup นางสาวภัทฐิตา คงเพ็ชร์ | นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "Start Up Space (พื้นที่จุดประกาย)" e-Mail: [email protected] DIRECTED BY Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) CREATED BY CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL This work by The Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Reviews

Start your review of พื้นที่จุดประกาย | Start Up Space

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.