Free Online

Thai Courses

543 courses
Showing 543 courses
Filter by
Filters
 1. Level
 2. Duration
 3. Subject
 1. การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคแล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 2. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด : 45 ชั่วโมงเรียนรู้ (15 ชั่วโมง 45 นาทีสื่อวีดิทัศน์) เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และแคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ LO1 : อธิบายความรู้เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสอ…

  • ThaiMOOC
  • 5 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 3. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายรายวิชา ปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ ความสัมพันธ์กับรูปแบบการท่องเที่ยวดั้งเดิม พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ แนวโน้มการเติบโตและความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ รู…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 5 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 4. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตรAgri Tech for Smart Farmer รายวิชาเทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตผลทางการเกษตร เรียนรู้ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร (AgriTech…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 5. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) เกี่ยวกับรายวิชา การศึกษาหลักการเบื้องต้นในออกแบบอาคารพักอาศัย ข้อกำหนดต่างๆ และการขออนุญาต ทำการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ของอาคารพักอาศัย การเขียน…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 6. เนื้อหาประกอบด้วยการนำเสนอความสำคัญของผึ้งชันโรง ความหลากหลายของผึ้งชันโรง การเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งชันโรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 7. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน หลายฝ่ายต่างพยายามหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการแทรกหัวข้อการประเมินพื้นที่สีเขียวไว้ในเกณฑ์การประเมินก่อสร้างหรือพัฒนาพื้นที่หลายอย่าง เช่น LEED EIA และ TREEs เป็นต้น หากผู้ที่เกี่ยวข้อง…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 8. คำอธิบายวิชา รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ | Personality Development for Work Efficacy Building of Government Officer เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ แนวคิดทางจิตวิทยากับการรับรู้ของมนุษย์ แนวทางการพัฒนา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 9. บุคคลที่มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน บนพื้นฐานของการตระหนักรู้ในตนเอง ก่อนที่จะรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หลักการต่าง ๆ เหล่านี้ หากสามารถเรียนรู้ได้ในระบบ T…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 10. รายวิชาธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ (Nature, Health, and Behaviors) ได้นำเอาข้อมูลทางจิตวิทยา จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมศาสตร์ ที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรม มาสรุปและสร้างข้อแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงมีความจำเป็นต่อประชาชนทั่วไป ในการนำสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาพัฒนาสุขภาพกาย สุขภ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 11. เนื่องจากในปัจจุบันมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประชาชนผ่านหลักคิดบริหารห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่นำมาพิจารณาในการจัดแผนและงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจ และสามารถนำหลักการดังกล่าวมาประบุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.