Free Online

Digital Literacy Courses and Certifications

Learn Digital Literacy, earn certificates with paid and free online courses from Stanford, University of Pennsylvania, University of Michigan and other top universities around the world. Read reviews to decide if a class is right for you.

166 courses
Showing 166 courses
Filter by
Filters
 1. Level
 2. Duration
 3. Language
 1. คำอธิบายรายวิชา “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” สถิติและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภัยออนไลน์และตัวอย่างของภัยออนไลน์ การเรียนรู้จาก 2 โลก (โลกจริง กับ โลกเสมือน) สื่อสังคมออนไลน์และประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ความฉลาดทางดิจิทัล…

  • Udemy
  • 1 day 56 minutes
  • On-Demand
  • Paid Course
 2. รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายรายวิชา ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรส่งเสริมให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐเพื่อการทำงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ GoogleTools เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ผู้ใช้งานส…

 3. รายวิชานี้จะอธิบายถึงความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

  • Coursera
  • 17 hours 57 minutes
  • On-Demand
  • Free Online Course (Audit)
  • edX
  • 6 weeks, 3-4 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course (Audit)
  • Coursera
  • 21 hours 38 minutes
  • On-Demand
  • Free Online Course (Audit)
  • Coursera
  • 13 weeks, 4 hours a week
  • On-Demand
  • Paid Course
  • 3 courses
  • Coursera
  • 12 hours 35 minutes
  • On-Demand
  • Free Online Course (Audit)
  • Coursera
  • 12 hours 32 minutes
  • On-Demand
  • Free Online Course (Audit)

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.