Free Online

Elderly Courses

Study free online Elderly courses and MOOCs from top universities and colleges. Read reviews to decide if a class is right for you.

17 courses
Showing 17 courses
Filter by
Filters
 1. Level
 2. Duration
 3. Subject
 4. Language
 1. วิชา "การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม" นี้ ผู้เรียนจะได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและโภชนาการกับการส่งเสริมการทํางานของสมอง การบริหารสมอง ไปจนถึงสามารถออกแบบโปรแกรมเสริม…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 2. คำอธิบายรายวิชา “โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อมและภาวะสับสนเฉียบพลัน ปัญหากล้ามเนื้อ ปัญหากระดูก ปัญหาการมองเห็น ปั…

 3. คำอธิบายรายวิชา “ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ภูมิปัญญาไทยถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสมบัติหรือภูมิรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจึงเป็นวิถีการส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยให้เกิดสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการให้คุณค่ากับความรู้หรือภูมิรู้ผู้สูงอายุ และทำให้เกิดกา…

 4. พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปีการใช้คํากริยา การใช้คําสรรพนาม ไวยากรณ์ (โครงสร้าง) การแต่ง ประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัคร งาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทํางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รู้คําศัพท์ญี่ปุ่นพื้…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 5. คำอธิบายรายวิชา “การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ” หลักการปฐมพยาบาล วิธีการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย อาทิ บาดแผล ฟกช้ำ แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ ได้รับสารเคมีอันตราย ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ วัตถุประสงค์กา…

 6. คำอธิบายรายวิชา “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จริยธรรมและองค์ประกอบทางจริยธรรม ของผู้ดูแล การดูแลทดแทนในกิจวัตรประจำวัน สุขภาพอนามัย และภาวะความเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขอนามัย การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เพิ่มความ…

 7. คำอธิบายรายวิชา “การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการเทคนิค ได้แก่ เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษา ทั้งเทคนิคด้านความคิด เทคนิคด้านอารมณ์ความรู้สึก และเทคนิคด้านพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิค…

 8. คำอธิบายรายวิชา “การดูแลระบบทางการหายใจ ระบบทางเดินอาหารและระบบการขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะของผู้สูง สาเหตุ อาการ และอายุ พยาธิสภาพของโรคระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะที่…

 9. คำอธิบายรายวิชา “กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การคุ้มครองการใช้แรงงานสิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับตั้งแต่ สิทธิขั้นพื้นฐาน การใช้แรงงานทั่วไป ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน ในวันหยุด การใช้แรงงานหญิงและเด็ก และสิทธิของลูกจ้างตามกฎห…

 10. คำอธิบายรายวิชา “การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” เป็นรายวิชาที่นำเสนอเนื้อหาความรู้และทักษะทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพ และทุกอาชีพ เกิดองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่อการ…

 11. การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของบุคคลวัยสูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจและอารมณ์ ความต้องการของบุคคลวัยสูงอายุ ปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อย แนวทางแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคคลวัยสูงอายุ การเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับบุคคลวัยสูงอายุ

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 12. คำอธิบายรายวิชา แนวคิดทฤษฎีผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่พบบ่อย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปัญหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 13. เข้าใจกระบวนการของการเข้าสู่วัยชรา ความแตกต่างระหว่างความชราและโรคภัย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การละเลยผู้สูงอายุและการทารุณกรรมผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการดูแลแบบประคับประคอง ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในมิติด้านจิตวิญญาณ ฯลฯ

  • Coursera
  • 12 hours worth of material, 6 weeks long
  • 12th Dec, 2022
  • Free Online Course (Audit)
  • FutureLearn
  • 3 hours a week, 3 weeks long
  • 22nd Feb, 2021
  • Free Online Course (Audit)

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.