Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care)

Sukhothai Thammathirat Open University via ThaiMOOC

Overview

คำอธิบายรายวิชา "การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม" ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้านร่างกาย: ได้แก่ อวัยวะต่างๆ รวมทั้งสายตา, ด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลแวดล้อมผู้สูงอายุ โดยรู้บทบาท/ความยอมรับ ระหว่างกันและกัน การดูแลสุขภาพ ความพร้อมด้านสุขภาพทางการเงิน สิทธิประโยชน์ กฎหมาย หลักประกันสุขภาพ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ด้านสถาปัตยกรรมในครัวเรือน, การมองเห็น ป้าย ฉลาก แสงสว่าง การถนอมสายตา ในยุคอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสถาปัตยกรรมสาธารณะ/ ชุมชน สิ่งแวดล้อม: ที่พักอาศัยในบ้าน สถานที่พัก สาธารณะ การจัดการทางการเงินเพื่อการเป็นผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมอาชีพเพื่อการเพิ่มรายได้ กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ งานอดิเรก การเดินทาง การทำบุญ การสังคม การรวมกลุ่ม การสร้างคุณค่าตนเองแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเรียนรู้ในการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 9 นาที) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุได้ 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้สูงอายุได้4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยได้5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้6. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการจัดการการเงินแก่ผู้สูงอายุได้7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำกฎหมายและสิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุได้8. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุได้9. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำการเลือกใช้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้ คุณสมบัติผู้เรียน ผู้เรียนเป็นกลุ่มงานพยาบาล และด้านสาธารณสุข เกณฑ์การวัดผล แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (แบบทดสอบหลังเรียนในทุกบท) 50 % กิจกรรม Discussion 0% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50% ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail: boontip@gmail.com, Boontip.sir@stou.ac.th รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail: vasina.cha@stou.ac.th, heascvas@gmail.com รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ นักวิชาการอิสระ Email: kanjanee1211@gmail.com รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail:areecheeva@gmail.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา พุ่มดวง อาจารย์พิเศษ สถาบันศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย Email:apumduang@gmail.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยEmail: pboonsawad@yahoo.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail: premruetairat@yahoo.com รองศาสตราจารย์ มาลี สุรเชษฐ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail: Malee.jung@hotmail.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail: bwddstou@gmail.com อาจารย์วัดและประเมินผลทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail: Kunchon.Jeo@stou.ac.th อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชEmail: chutiwat.train@gmail.com, chutiwat.suw@stou.ac.th ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน e-Mail : chutiwat.suw@stou.ac.th Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Related Courses

Reviews

Start your review of การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care)

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free