Free Online

Sukhothai Thammathirat Open University Courses

Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) is Thailand's premier Open University, offering flexible, quality education that is accessible and affordable to a wide range of learners.

47 courses
Showing 47 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. รายวิชา "การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน" จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้ 1) การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ โดยเกี่ยวข้องกับหลักการทางการบัญชีและการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน 2) การดำเนินงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณรวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพฤติกรรม…

 2. รายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) เป็นการเรียนการสอนภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคของตนเองเช่นกัน ดังสะท้อนในแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของประเทศไทย มุ่งเน้นยุทธศาสตร์…

 3. รายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) เน้นการเรียนรู้การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันในระดับชุมชน หรือในปัจจุบันเรียกกันว่า Co-Working Space เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่การจัดตั้ง Co-Working Space จะเกิดขึ้นภายในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ในย้ายธุรกิจ จึงทำให้แนวทางการทำ Co-…

 4. รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) รายวิชาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ การเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตและเจตคดิที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม แล…

 5. รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) รายวิชาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตลอดจน…

 6. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" [เกี่ยวกับรายวิชา] ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ความต้องการด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ การจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับ…

 7. วิชา "การดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม" นี้ ผู้เรียนจะได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและโภชนาการกับการส่งเสริมการทํางานของสมอง การบริหารสมอง ไปจนถึงสามารถออกแบบโปรแกรมเสริม…

 8. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" [เกี่ยวกับรายวิชา] หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก สี การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการพั…

 9. วิชา "การสร้างวินัยในตนเอง . . . สำหรับเด็กปฐมวัย (Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)" นี้ จะทำให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็ก แนวทางการ…

 10. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายรายวิชา รายวิชาการเริ่มต้นธุรกิจของ SME เป็นวิชาพื้นฐานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ แนวคิดพื้นฐานในการสร้างธุรกิจ การจัดการองค์กรและการบริหารคน การออกแบบธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์-บริการ การตลาดและการสร้างแบรนด์…

 11. รายวิชา "พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ " จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้ 1) แนวคิด ขอบเขต และหลักการของพฤติกรรมองค์การ 2) การประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ 3) กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ 4) หน้าที่การจัดการท…

 12. การเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง โดยเน้นเรื่องที่สำคัญแบบองค์รวม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การกำหนดวิธีการออกกำลังกายตามช่วงวัยเพื่อการชะลอวัย การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรมพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุและการส่งเสริม…

 13. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายรายวิชา ในปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพ อาหารฟิวชั่นยุคใหม่ อาหารเพื่อผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าอย่างไรเสียธุรกิจอาหารก็ยังคงอยู่ได้ตลอดไป แต่ผู้ผลิตอาหารจะทำอย่างไรให้อาหารของตนเองเป็น…

 14. หลักการ กระบวนการ เครื่องมือและรูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน ที่สามารถพัฒนาสู่การจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ในระดับพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงชุนชนใกล้เคียง อันเป็นรากฐานของกา…

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.