Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Sukhothai Thammathirat Open University

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน | Basic Fashion Designer Community

Sukhothai Thammathirat Open University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที) คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสำคัญของผ้า เครื่องแต่งกายไทยและต่างประเทศ รวมถึงการมัดย้อมคราม ผ้าดินภูเขาไฟที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออกแบบในแต่ละยุคสมัย ทฤษฎีวงจรแฟชั่น แนวโน้มของแฟชั่น แนวคิดการออกแบบ ศึกษาวิธีการวาดเส้นและการวาดเส้นโครงร่างเสื้อผ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การสร้างสรรค์ผ้าหรือแม้กระทั่งการถักทอ การออกแบบด้วยภูมิปัญญา มีความเป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ได้มากขึ้น ทั้งในแง่มุมของธรรมชาติ ทรัพยากร แรงงาน และวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วย สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย สามารถขายและออกสู่ตลาดโลกได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการการวาดภาพแฟชั่นได้ LO2 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการปักผ้าเบื้องต้นได้ คุณสมบัติผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ เกณฑ์วัดประเมิน ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้ ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี[email protected] Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Reviews

Start your review of พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน | Basic Fashion Designer Community

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.