Free Online

ThaiMOOC Courses

ThaiMOOC is an online platform offering free courses to improve English, Math and Science skills to Thai students. It is a joint project of the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) and the Office of The Basic Education Commission.

569 courses
Showing 569 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ ความสำคัญของแผลกดทับ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับ วิธีการประเมินระดับของแผลกดทับ แนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้ และสุดท้ายได้อธิบายถึงวิธีการป้องกันและการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันแผลกดทับ

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 2. คำอธิบายรายวิชา การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนความสามารถในการตรวจโรคของช่องปากและฟันนั้น มีความสำคัญต่อทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ เช่น บุคลากรทางสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานฝึกเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ให้การดูแลเด็ก และพนักงานให้การดูแล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 3. เนื้อหารายวิชาประกอบไปด้วยการแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงสภาพอวัยวะในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรง…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 4 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 4. เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษาออกแบบมาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการในระดับพื้นฐานด้าน การฟังและการพูด เนื้อหาวิชานี้เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้เท่าทันข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ การเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาคว…

  • ThaiMOOC
  • 3 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 5. คำอธิบายรายวิชา “โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อมและภาวะสับสนเฉียบพลัน ปัญหากล้ามเนื้อ ปัญหากระดูก ปัญหาการมองเห็น ปั…

 6. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" คำอธิบายรายวิชา ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร ความหมาย ประเภท ระดับและประโยชน์ของการจัดการค…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 7. คำอธิบายรายวิชา “ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ภูมิปัญญาไทยถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสมบัติหรือภูมิรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจึงเป็นวิถีการส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยให้เกิดสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการให้คุณค่ากับความรู้หรือภูมิรู้ผู้สูงอายุ และทำให้เกิดกา…

 8. คำอธิบายรายวิชา “การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ” หลักการปฐมพยาบาล วิธีการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย อาทิ บาดแผล ฟกช้ำ แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ ได้รับสารเคมีอันตราย ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ วัตถุประสงค์กา…

 9. คำอธิบายรายวิชา “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการดูแลตนเองสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จริยธรรมและองค์ประกอบทางจริยธรรม ของผู้ดูแล การดูแลทดแทนในกิจวัตรประจำวัน สุขภาพอนามัย และภาวะความเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขอนามัย การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคที่เพิ่มความ…

 10. คำอธิบายรายวิชา “การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการเทคนิค ได้แก่ เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษา ทั้งเทคนิคด้านความคิด เทคนิคด้านอารมณ์ความรู้สึก และเทคนิคด้านพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิค…

 11. คำอธิบายรายวิชา “กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ” กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การคุ้มครองการใช้แรงงานสิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับตั้งแต่ สิทธิขั้นพื้นฐาน การใช้แรงงานทั่วไป ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน ในวันหยุด การใช้แรงงานหญิงและเด็ก และสิทธิของลูกจ้างตามกฎห…

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.