Free Online

ThaiMOOC Courses

229 courses
Filter by Showing 229 courses
 1. Start date
 2. Duration
 3. Subject
 4. Language
 1. การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคแล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 2. จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด : 45 ชั่วโมงเรียนรู้ เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และแคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ LO1 : อธิบายความรู้เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ ได้LO2 : วิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเวกเ…

  • ThaiMOOC
  • 5 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 3. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา "ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)" "ความงามแห่งศรัทธา ศิลปะแห่งอิสลาม"ศิลปะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งศรัทธาอัตลักษณ์แห่งอิสลามที่ส่งผ่านมายังความงามและอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธ…

  • ThaiMOOC
  • 5 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 4. เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตรAgri Tech for Smart Farmer รายวิชาเทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตผลทางการเกษตร เรียนรู้ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร (AgriTech Supply Chain) ประกอบด้วยเทคโนโลยีกับการเพาะปลูก (Farming Tech) เทคโ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 5. เกี่ยวกับรายวิชา การศึกษาหลักการเบื้องต้นในออกแบบอาคารพักอาศัย ข้อกำหนดต่างๆ และการขออนุญาต ทำการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ของอาคารพักอาศัย การเขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัต…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 6. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา ความสำคัญของกล้วยไม้ ลักษณะเด่น การเขียนชื่อกล้วยไม้ตามหลักสากล การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การทำโรงเรือน การขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบอาศัยเพศและไม่อาศัย…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 7. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน(Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย และจุดมุ่งหมายของจิตวิทยา กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 8. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้ง…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 9. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา การรู้สารสนเทศ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 10. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word กา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 11. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" กำหนดการเปิดการเรียนการสอน เริ่มลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เกี่ยวกับรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 12. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิภาค ตามที่ตั้งของประเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free