Free Online

Chiang Mai University Courses

Chiang Mai University (CMU) is Thailand's leading university and a research-intensive center in the heart of Northern Thailand. CMU offers quality education in various disciplines, including Arts, Sciences, Engineering, Medicine, Business, and Education.

51 courses
Showing 51 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคแล…

 2. อาหารล้านนานี้ จัดทำขึ้นมีสาระประกอบด้วย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา ธรรมชาติของการปรุงอาหารในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะอาหารประเภทต่างๆ (ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทแกง จอ ประเภท ผัด นึ่ง ยำ ประเภทตำ น้ำพริก ประเภทปิ้ง ย่าง ทอดและขนม) เครื่องปรุงรสและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อาหารล้านนาแต่ละประเภทมีจำนวนมาก ฉ…

 3. การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

 4. โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังมีบทบาทในด้านสังคม ธุรกิจ การเมือง และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สิ่งที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีระบบ…

 5. เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน รวมทั้งในด้านของการศึกษา การเรียนและการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ควา…

 6. ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปเป็นวงกว้าง องค์กรธุรกิจเองก็มีการนำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และช่วยให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมต่างๆท…

 7. ปัจจุบันข้อมูลที่องค์กรต่างๆ เก็บไว้มีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายของข้อมูลอีกด้วย องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่นี้ ซึ่งต้องอาศัยวิทยาการข้อมูล ในการจัดการข้อมูล สำรวจข้อมูล มองภาพข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่จากข้อมูลและสามารถนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้งานได้จริง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาชุดคำสั่งที่ใช้ในจัดกา…

 8. การเรียนรู้เรื่องกระบวนการออกแบบแฟชั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์แฟชั่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สำหรับอาชีพนักออกแบบแล้วการเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการออกแบบ เช่น องค์ประกอบในการออกแบบ ความรู้เรื่องสิ่งทอ กระแสนิยมของผู้บริโภคหรือเทรนด์ ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นจึง…

 9. รายวิชา วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น หรือ Introduction to Data Science มีเนื้อหาประกอบด้วย วิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไข ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล ซึ่งการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่กล่าวมาแล้วนั้น ถือเป็นศาสตร์ที่ต้องการขอ…

 10. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะการคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ แม้ปัจจุบันการฝึกเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่เข้าถึงด้วยตนเองได้ง่าย แต่ผู้เรียนจำนวนมากขาดความเข้าใจถึงพื้นฐานวิธีคิดที่ถูกต้องอันเป็นอุปสรรคในการเพิ่มพูนความรู้และกา…

 11. คำอธิบายรายวิชา การนำเสนอแนวคิดของคลังข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และได้อธิบายถึงขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล โดยอาศัยไดเมนชันโมเดล ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บภายในคลังข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแล…

 12. คำอธิบายรายวิชา การฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างมากของสังคมไทยและสังคมโลก ณ ปัจจุบัน โดยประมาณแล้วพบว่าทุกๆ 30 - 40 วินาที จะมีคนในโลกนี้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน หรือทุกๆ 1 ชั่วโมง ฆ่าตัวตายสำเร็จ ประมาณ 90 – 120 คน หรือวันละประมาณ 2,160 – 2,880 คน ฉะนั้นทุก ๆ ปีจะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 788,400…

 13. คำอธิบายรายวิชา การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนความสามารถในการตรวจโรคของช่องปากและฟันนั้น มีความสำคัญต่อทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ เช่น บุคลากรทางสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานฝึกเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ให้การดูแลเด็ก และพนักงานให้การดูแล…

 14. เนื้อหาประกอบด้วยการนำเสนอความสำคัญของผึ้งชันโรง ความหลากหลายของผึ้งชันโรง การเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งชันโรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

 15. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน หลายฝ่ายต่างพยายามหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการแทรกหัวข้อการประเมินพื้นที่สีเขียวไว้ในเกณฑ์การประเมินก่อสร้างหรือพัฒนาพื้นที่หลายอย่าง เช่น LEED EIA และ TREEs เป็นต้น หากผู้ที่เกี่ยวข้อง…

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.