Free Online

Chiang Mai University Courses

Chiang Mai University (CMU) is Thailand's leading university and a research-intensive center in the heart of Northern Thailand. CMU offers quality education in various disciplines, including Arts, Sciences, Engineering, Medicine, Business, and Education.

51 courses
Showing 51 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคแล…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 2. ปัจจุบันข้อมูลที่องค์กรต่างๆ เก็บไว้มีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายของข้อมูลอีกด้วย องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่นี้ ซึ่งต้องอาศัยวิทยาการข้อมูล ในการจัดการข้อมูล สำรวจข้อมูล มองภาพข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่จากข้อมูลและสามารถนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้งานได้จริง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาชุดคำสั่งที่ใช้ในจัดกา…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 3. การเรียนรู้เรื่องกระบวนการออกแบบแฟชั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์แฟชั่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สำหรับอาชีพนักออกแบบแล้วการเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการออกแบบ เช่น องค์ประกอบในการออกแบบ ความรู้เรื่องสิ่งทอ กระแสนิยมของผู้บริโภคหรือเทรนด์ ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นจึง…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 4. รายวิชา วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น หรือ Introduction to Data Science มีเนื้อหาประกอบด้วย วิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไข ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล ซึ่งการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่กล่าวมาแล้วนั้น ถือเป็นศาสตร์ที่ต้องการขอ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 5. รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบาย ความหมายของจิตวิทยา จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา รวมไปถึง กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยต่างๆ ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 6. หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ ทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ เทคนิคการตอบคำถาม ข้อพึงระวัง และลักษณะการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 7. กีฬาเทนนิส เป็นกีฬาได้รับความนิยมแพร่หลาย มีความสนุกสนาน สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง หากแต่การจะเริ่มฝึกเล่นนั้น ผู้ที่สนใจควรได้รับการแนะนำพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว ป้องกันการบาดเจ็บ และควรได้รับคำแนะนำในเรื่องกติกา มารยาทที่ดี ผู้เล่นก็จะสามารถเข้ากับคนทุกกลุ่ม ทุกสถานที่ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 8. อาหารล้านนานี้ จัดทำขึ้นมีสาระประกอบด้วย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา ธรรมชาติของการปรุงอาหารในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะอาหารประเภทต่างๆ (ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทแกง จอ ประเภท ผัด นึ่ง ยำ ประเภทตำ น้ำพริก ประเภทปิ้ง ย่าง ทอดและขนม) เครื่องปรุงรสและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อาหารล้านนาแต่ละประเภทมีจำนวนมาก ฉ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 9. การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 10. กระบวนวิชาการถ่ายภาพรังสีในช่องปากเป็นวิชาที่ให้ความรู้แก่ทั้งผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการทางทันตกรรม และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุผลของการที่ต้องรับการถ่ายภาพ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 11. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การผสมพันธุ์ การเรียกชื่อกล้วยไม้ในระบบสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ชนิดของกล้วยไม้ไทยที่พบเห็นโดยทั่วไป และกล้วยไม้ต่างประเทศที่มีการนำมาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 12. โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังมีบทบาทในด้านสังคม ธุรกิจ การเมือง และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สิ่งที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีระบบ…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 13. การรู้สารสนเทศ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course
 14. การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word การจัดทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างไฟล์นำเสนองาน (Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft Po…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • On-Demand
  • Free Online Course

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.