Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (The Art and Science of Computer Programming)

Chiang Mai University via ThaiMOOC

Overview

คำอธิบายรายวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะการคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ แม้ปัจจุบันการฝึกเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่เข้าถึงด้วยตนเองได้ง่าย แต่ผู้เรียนจำนวนมากขาดความเข้าใจถึงพื้นฐานวิธีคิดที่ถูกต้องอันเป็นอุปสรรคในการเพิ่มพูนความรู้และการนำความรู้ไปใช้ในระยะยาว วิชานี้มุ่งแนะนำให้ผู้ที่กำลังหัดเขียนโปรแกรมได้เข้าถึงพื้นฐานเหล่านี้ผ่านทางกิจกรรมที่เข้าใจและทดลองด้วยตนเองได้ง่าย และสามารถนำความเข้าใจจากวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับภาษาคอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็ได้ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

- การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรม – แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มใหม่ ให้เข้าใจถึงคำสั่งโครงสร้าง, เงื่อนไข, การใช้ตัวแปร, และการสร้างฟังก์ชัน

- การทำ Abstraction ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ผู้เรียนทั่วไปอาจคิดว่าการแบ่งโปรแกรมโดยการเขียนฟังก์ชันไม่ใช่หัวข้อสำหรับผู้เบื้องต้น หัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกหีบห่อส่วนของโปรแกรมในฟังก์ชัน เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่ดี สามารถนำไปใช้และแก้ไขในภายหลังได้ง่าย

- พลังของอัลกอริทึม – สิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีอรรถประโยชน์ล้วนมาจากวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย และการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาตามที่ต้องการ หัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างว่าโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร โดยแนะนำโครงสร้างข้อมูลแบบ รายการ (List), สแตก (Stack) และการใช้อัลกอริทึมเรียกตนเอง (recursion)

Related Courses

Reviews

Start your review of ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (The Art and Science of Computer Programming)

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free