Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

จิตวิทยาวัฒนธรรม | Cultural Psychology

Inha University via ThaiMOOC

Overview

แนะนำหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้คือเพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด และความก้าวหน้าของจิตวิทยาวัฒนธรรมในปัจจุบันหลักสูตรนี้จะศึกษาพื้นฐานทางทฤษฎีและวิทยาศาสตร์ของจิตวิทยาวัฒนธรรม โดยการเตรียมรากฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์ของจิตวิทยาสมัยใหม่ซึ่งก่อตั้งโดย วิลเฮล์ม วุ้นท์ บิดาแห่งจิตวิทยาสมัยใหม่ หลักสูตรนี้จะอธิบายพัฒนาการของจิตวิทยาวัฒนธรรมโดยการทบทวนสิ่งที่สืบต่อมาทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม หลักสูตรนี้จะศึกษาอิทธิพลทางนิเวศวิทยาและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพ (สังคมการล่าสัตว์และสังคมเกษตรกรรม) การเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติทางวัฒนธรรม (ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคอุตสาหกรรม และการก้าวสู่สมัยใหม่) หลักสูตรนี้จะให้คำจำกัดความของวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศึกษาถึงอิทธิพลของศาสนาและปรัชญาจากมุมมองทั้งตะวันตกและตะวันออก หลักสูตรนี้จะศึกษาประเด็นสำคัญของจิตวิทยาวัฒนธรรม: 1) อิทธิพลทางศาสนาและปรัชญาและแนวความคิดของชนพื้นเมืองเกาหลี (จอง, เช-มยอน, ฮัน) 2) ประเด็นสำคัญในด้านจิตวิทยา (ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูก, แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง, พัฒนาการเด็ก และพฤติกรรมทางสังคม และ 3) การประยุกต์ใช้จิตวิทยาวัฒนธรรมในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความเครียด สุขภาพและคุณภาพชีวิต พฤติกรรมองค์กร ภาวะผู้นำ การพัฒนาเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางการเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และทุนทางสังคม หลักสูตรจะเน้นถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตของเรา และความเข้าใจในตัวเราและวัฒนธรรมของเรา วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนหลักสูตรนี้จะศึกษาประเด็นสำคัญในจิตวิทยาวัฒนธรรม: จิตวิทยาพัฒนาการ (ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูกและพัฒนาการเด็ก), จิตวิทยาสังคม (คุณค่าของเด็ก, ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม), จิตวิทยาพื้นเมือง (แนวคิดของชาวเกาหลี), จิตวิทยาการศึกษา (ความสำเร็จทางวิชาการและพฤติกรรมเกเร), จิตวิทยาสุขภาพ (ความเครียด ความสุข และคุณภาพชีวิต), จิตวิทยาองค์กร (พฤติกรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ), จิตวิทยาการเมือง (ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมการเมือง), จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา(ความไว้วางใจและทุนทางสังคม) และจิตวิทยาเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจเกาหลีและการพัฒนาประเทศ) เนื้อหาการเรียนรู้รายสัปดาห์1. บทนำ2. วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์เชิงวัฒนธรรม3. การระเบิดของความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของมนุษย์4. เศรษฐกิจแบบยังชีพและวัฒนธรรมดั้งเดิม5. การควบคุมสภาพแวดล้อมและโลกทัศน์ใหม่6. นิยามความหมายของวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม7. วัฒนธรรมและตัวเรา8. แนวคิดและค่านิยมพื้นเมืองของเกาหลี9. โรงเรียนและความสำเร็จทางการเรียน10. ความเครียด ความสุข และคุณภาพชีวิต11. วัฒนธรรมและพฤติกรรมในองค์กร12. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในธุรกิจและการจัดการ13. ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ14. วัฒนธรรมทางการเมือง ความไว้วางใจ และทุนทางสังคม กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน (แบบทดสอบปลายภาค 100%)มาตรฐานในการจบหลักสูตร (คะแนนสำหรับการผ่านหลักสูตรนี้ต้องมากกว่า 60%) เอกสารประกอบการเรียนผู้เขียน : Kim, U., Yang, K. S., & Hwang, K. K. (2006)เรื่อง : จิตวิทยาของชนพื้นเมืองและวัฒนธรรม (Indigenous and cultural psychology)สำนักพิมพ์ : Springer VerlagUnderstanding people in context. New York: Springer.บทความจากหนังสือเล่มนี้และเนื้อหาอื่น ๆ จะมีให้บริการและสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บ ทีมผู้สอน ศาสตราจารย์ คิมอึยชอล (Prof. Uichol Kim)ศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินฮา ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยาองค์กรและวัฒนธรรม ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา ก่อนหน้านี้เคยสอนที่ มหาวิทยาลัยจุงอัง, มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยฮาวาย (มาโนอา) ได้ตีพิมพ์บทความมากกว่า 200 บทความ หนังสือและเอกสาร 20 เล่ม รวมถึงปัจเจกนิยมและลัทธิส่วนรวม (2003) จิตวิทยาของชนพื้นเมืองและวัฒนธรรม (2006) ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และศาสนาอิสลามในอิหร่านสมัยใหม่ (ร่วมกับชีริน เอบาดี, 2003 ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ)[email protected] คิมจีซอน (Jisun Kim) (ผู้ช่วยสอน)Master's degree students, College of Business Administration, Inha [email protected]

Reviews

Start your review of จิตวิทยาวัฒนธรรม | Cultural Psychology

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.