Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Sukhothai Thammathirat Open University

รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน | Smart Comm. ASEAN

Sukhothai Thammathirat Open University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0; width:100%; } .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg .tg-87ym{background-color:#FFC720; color:#000000;vertical-align:top; width:30%; border: 1px solid #ffffff;} .tg .tg-yw4l{vertical-align:top; border: 1px solid #FFC720;} .tg .tg-adge{background-color:#FFC720;color:#ffffff;vertical-align:top; } .tg .tg-wqgq{vertical-align:top; border: 1px solid #FFC720;} จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 20 ชั่วโมง ( 7 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์) จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 4 ชั่วโมง ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ประชาชนทั่วไป แนะนำรายวิชา รายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) เป็นการเรียนการสอนภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคของตนเองเช่นกัน ดังสะท้อนในแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของประเทศไทย มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในการสร้างความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่ทุกประเทศสมาชิก ต้องมีความรู้ ความเข้าจร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีร่วมกันของภูมิภาคต่อไป เพราะการสื่อสารที่ดี จะนำไปสู่ความเข้าใจทีดีร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การหลอมรวมวิถีอาเซียนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์อันจะเป็นการนำไปสู่การประสานพลังของทุกประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1: เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานของทุกประเทศสมาชิกของอาเซียนร่วมกัน LO2: เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารทั้งระบบ โดยเฉพาะและสารที่ใช้ ข้อจำกัด ฯลฯ ของแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียน LO3: นำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ข้อกำหนดกฎกติกาต่างๆ ของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างลงตัว โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการ ข้อปฏิบัติจากตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกจริง LO4: สามารถออกแบบเกี่ยวกับการนำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับข้อกำหนดกฎกติกาขององค์กรประเภทต่างๆ ในประเทศสมาชิกใดๆ ของอาเซียนได้ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ เช่น องค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อต่างๆ นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) และได้ผลการประเมินเกิน 60% ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ รศ.ดร.กมรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายศรราม งามเจริญ จบการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1) และไป Work and Travel ที่ต่างประเทศเป็นเวลา 6 เดือน ปัจจุบันอาจารย์พิเศษที่สถาบัน New Oxford ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์ | นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "Smart Comm. ASEAN (รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน)" e-Mail: [email protected] DIRECTED BY Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) CREATED BY CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL This work by The Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Reviews

Start your review of รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน | Smart Comm. ASEAN

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.