Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Sukhothai Thammathirat Open University

สตาร์ทอัพชุมชน | Community Start Up

Sukhothai Thammathirat Open University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0; width:700; } .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg .tg-87ym{background-color:#0b98d0; color:#ffffff;vertical-align:top; width:30%; border: 1px solid #ffffff;} .tg .tg-yw4l{vertical-align:top; border: 1px solid #0b98d0;} .tg .tg-adge{background-color:#0b98d0;color:#ffffff;vertical-align:top; } .tg .tg-wqgq{vertical-align:top; border: 1px solid #0b98d0;} จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 15 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที) จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 4 ชั่วโมง ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ผู้ประกอบการระดับชุมชน และประชาชนทั่วไป แนะนำรายวิชา รายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนั้น นอกจากมีการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และในบริบทของชุมชนที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและชุมชน ให้ต่อยอดและพัฒนาสู่ความเป็นสากล เน้นให้ชุมชนสารถเรียนรู้ได้ตนเองและเกิดความรู้อย่างถาวร สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ ซึ่งในรายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์บน Facebook Page, Line Shop และ Word Press รวมถึงการใช้กรณีศึกษาของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้สื่อหรือเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของตนเองและชุมชน อีกทั้งยังสามารถขยายผลต่อชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน: 1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป 2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 3. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1: ผู้เรียนสามารถบอกการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้ LO2: ผู้เรียนสามารถเข้าใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้ LO3: ผู้เรียนสามารถนำการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้ นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) ผลการประเมินเกิน 60% ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ นายเกียรติชัย หงส์วิเศษ ช่างภาพมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมและโฆษณาออนไลน์ และเป็นเจ้าของเพจชื่อดัง Snappix แชร์ความรู้และแนวคิดทักษะการถ่ายภาพแบบง่ายๆ ได้รับรางวัลเหรียญทองพระราชทาน ในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 27 หัวข้อ "บ้านของฉัน" นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียร์ติ ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท บารามีซี่ จำกัด ผู้ก่อตั้ง Wassadu App เป็น Application ที่รวบรวม Material จากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ใน App นี้ และเป็นที่ปรึกษา (Brand Consultant) และผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอด นางสาวดวงกมล แสงจันทร์ ผู้เชียวชาญด้าน Social Media Marketing จบการศึกษาปริญญาโท ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวสุมิตรา หน่องพงษ์ | นักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "Community Start Up (สตาร์ทอัพชุมชน)" e-Mail: [email protected] DIRECTED BY Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) CREATED BY CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL This work by The Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Reviews

Start your review of สตาร์ทอัพชุมชน | Community Start Up

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.