Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต (IT for the Present and Beyond)

Walailak University via ThaiMOOC

Overview

คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ชื่อรายวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต
(IT for the Present and Beyond) จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 15 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 7-8 ชั่วโมง การนำาผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ : นับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับของเนื้อหารายวิชา : เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผล: การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

(1) แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 15 ครั้ง 60 คะแนน

(2) สอบประมวลความรู้ (เนื้อหาทั้งหมด) 40 คะแนน

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น “ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ “ไม่ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 50


แนะนำรายวิชา ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้นคือกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต ช่วยสร้างเข้าใจและให้คุณค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นทำให้เข้าใจความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปใช้ในการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • L01 : สามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • LO2: สามารถจัดการข้อมูลและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  • LO3: สามารถรับรู้และแยกแยะข่าวสาร สื่อและสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน
  • LO4: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • LO5: สามารถอธิบายการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนและ ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

Reviews

Start your review of เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต (IT for the Present and Beyond)

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.