Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม (Intra Oral Radiology in Dental Work)

Chiang Mai University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา

กระบวนวิชาการถ่ายภาพรังสีในช่องปากเป็นวิชาที่ให้ความรู้แก่ทั้งผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการทางทันตกรรม และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุผลของการที่ต้องรับการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก รวมถึงการเตรียมตัวที่เหมาะสมก่อนเข้ารับการถ่ายด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

ทำงานการถ่ายภาพรังสีในทางทันตกรรมในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนวิธีการถ่ายในแบบต่างๆ ได้

Related Courses

Reviews

Start your review of การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม (Intra Oral Radiology in Dental Work)

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free