Free Online

Surat Thani Rajabhat University Courses

Surat Thani Rajabhat University is a public university located in Surat Thani province offering degrees in Science, Technology, Engineering, Liberal Arts and Business. Its mission is to develop competent and ethical graduates with knowledge and skills and good attitudes for self-improvement and contribution to society.

13 courses
Showing 13 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล เครื่องมือเวก้าเพื่อการจัดเตรียม ข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปวิเคราะห์ การใช้เทคนิคการจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม และการหากฎความสัมพันธ์ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นา…

 2. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" คำอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของสารสนเทศสำนักงาน การวางแผนการทำงานองค์การและโครงสร้างสำนักงาน การบริหารงานเอกสารกระบวนการจัดการเอกสารและสารสนเทศ กระบวนการ…

 3. การพัฒนารายวิชา “ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการพยาบาล”มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นกุญแจไขเข้าสู่โลกของอาชีพได้กว้างขวางขึ้น และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเ…

 4. รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" คำแนะนำรายวิชา เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013 ตาม…

 5. รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการตลาดดิจิทัลต่อผู้ประกอบการชุมชน โดยเนื้อหาการเรียนรู้ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การตลาดดิจิทัล การสร้างและการออกแบบสื่อเนื้อหา ส่วนประสมทางการตลาด จริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการในยุ…

 6. หลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดิทัศน์ ชนิดของไฟล์ กระบวนการตัดต่อวีดิทัศน์ การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวีดิทัศน์ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การแก้ไขไฟล์ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวีดิทัศน์ การซ้อนภาพวีดิทัศน์ การจัดทำข้อความประกอบในงา…

 7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทองสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีe-Mail: [email protected] Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภ…

 8. ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี E-mail : [email protected] Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thai…

 9. รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ความสำคัญ บทบาท และคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาส ที่จะเรียนรู้และจัดการได้อย่างถูกต้อง สาระสำคัญของประกอบด้วย การจัดการเอกสารและวัตถุพิพิธภัณฑ์ การคัดเลือก จัดระบบ การสงวนรักษาอนุรั…

 10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก ผศ. ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี E-mail : [email protected] Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creat…

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.