Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

ระบบสารสนเทศทางบัญชี | Accounting Information System

Rajamangala University of Technology Lanna Tak via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร ระดับของผู้บริหารในองค์กรและความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารแต่ละระดับ ความสำคัญของระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางบัญชี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล. ทั้งนี้ รายวิชา "ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร"(Accounting Information System for Organizational Strategy) เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี. จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที) คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ LO1: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านกลยุทธ์ ระดับกลยุทธ์ และผู้บริหารแต่ละระดับในองค์กร LO2: เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหน้าที่หลักระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางบัญชี และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดทําบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน LO3: เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกลยุทธ์องค์กร ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน LO4: เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์การทําการค้าทางอิเล็คทรอกนิกส์ และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเงินสด LO5: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึงการควบคุมภายใน ควบคุมระบบงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล LO6: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูลและโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล นโยบายการวัด เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร ในเกณฑ์ 50% รายชื่อผู้สอนและทีมงาน ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ( [email protected] ) ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร หัวหน้าสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก อ.สุทธิ์ศักดิ์ สุขัมศรี ผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก อ.ดร.แคทรียา ชาปะวัง ผู้ช่วยสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ ( [email protected] ) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ.จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี ผู้ชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA” © 2016 - This RMUTL TAK

Reviews

Start your review of ระบบสารสนเทศทางบัญชี | Accounting Information System

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.