Free Online

Rajamangala University of Technology Lanna Tak Courses

3 courses
Showing 3 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร ระดับของผู้บริหารในองค์กรและความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารแต่ละระดับ ความสำคัญของระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางบัญชี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึ…

  • ThaiMOOC
  • 2-3 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 2. เกี่ยวกับรายวิชา ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี ตลอดจนการจัดทำงบการเงิน

  • ThaiMOOC
  • 3 hours a week
  • Self paced
  • Free Online Course
 3. เหตุผล ความจำเป็น การบัญชีมีบทบาทสำคัญต่อสังคม ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐกิจ การบัญชีให้สารสนเทศเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร หากสารสนเทศที่รายงานมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แล้ว ทรัพยากรที่มีจำกัดจะสามารถทำการจัดสรรในลักษณะที่เหมาะสม นอกจากนี้สาร…

  • ThaiMOOC
  • 2 hours a week
  • Finished
  • Free Online Course

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.