Free Online

Naresuan University Courses

Naresuan University is a top Thai university located in Phitsanulok province. It is recognized for its excellence in teaching, research and social service, with over 20,000 students and 500 academic staff.

58 courses
Showing 58 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามและมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงทำให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และประสบปัญหาในเรื่องข้อสงสัยจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งผู้ออกแบบและประชาชน รายวิชานี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปกฎหมายว่าด้วยกา…

 2. คำอธิบายรายวิชา การศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างเพื่อตอบสนองการใช้งาน ความต้องการ และลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการวิเคราะห์การออกแบบในแขนงต่างๆ โดยคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยและความเสมอภาคการใช้งานของคน ทุกกลุ่มวัย เพศและสภาพทางกายภาพได้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำ…

 3. เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบและร่างแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมจัดการงานเอกสารพื้นฐานได้ รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม บอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติ

 4. การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี มีลักษณะและแนวทางในการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ และข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อที่จะสนับสนุนให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในปัจจุบันประสบความสำเร็จ รายวิชาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จึงนำเสนอเนื้อหาของวิชาที่อยู่บนหลักพื้นฐานตามข้อกำหนด ที่ตรงตามความต้องการทั้งเชิงผลิตภัณฑ์ เชิงก…

 5. ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจรายวิชา โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับบทเรียน เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เขียนบทความ…

 6. คำอธิบายรายวิชา ความรู้เรื่องพลังงานรอบตัว เช่นพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานทางอ้อม ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพลังงานทดแทน สถานการณ์ด้านพลังงาน ความสําคัญและประโยชน์ของพลังงานทดแทน ประเด็นการอนุรักษ์ พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้…

 7. รายวิชา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ Developing Learning Innovation for the Creativity Era จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับของเนื้อหา ปริญญาตรี ระดับความยาก เบื้องต้น คุณสมบัติผู้เรียน นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/…

 8. รายวิชา การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ Creative Use of social media จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับของเนื้อหา ปริญญาตรี ระดับความยาก เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป อาจารย์ผู้สอน ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ…

 9. ศึกษาถึงความหมายหลักการแนวคิดและความจำเป็นของ PLC (professional learning community) กระบวนการสร้างกลุ่ม PLC โดยใช้หลักการของพลวัตกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมการจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม การดำเนินการกลุ่ม การสรุปประเมินผลกลุ่ม และการจัดทำรายงานกลุ่ม

 10. ระบบราชการ ระบบราชการกับการเมือง การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อํานาจหน้าที่ การดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบริหารองค์กรภาครัฐ การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ Bure…

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.