Free Online

Panyapiwat Institute of Management Courses

16 courses
Showing 16 courses
Filter by
Filters
 1. Duration
 2. Subject
 3. Language
 1. หลักการแนวคิด กระบวนการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด เครื่องมือต่างๆ ตลอดจน บทบาทที่สำคัญของนักพัฒนาองค์กร ในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล เพื่อยกระดับบุคคลากรของประเทศให้ได้มาตรฐาน

 2. หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การเลือกซื้อสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ เทคนิคในการนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ ในรายวิชานี้ผู้เรียน จะได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ จ…

 3. ในรายวิชาการออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและวิธีในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ การออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ และการกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท

 4. สรรหา คัดเลือก คนอย่างไรให้โดนใจ และ ได้ “คนที่ใช่ ” มาร่วมงาน พบกับคำตอบเหล่านี้ได้ใน รายวิชา "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร" เปิดลงทะเบียนแล้ว ! คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การพยากรณ์กำ…

 5. สร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนอย่างไรให้ได้ ให้โดนใจผู้บริหาร คำอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ นโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา หลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรีย…

 6. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน ความหมายของดุลยภาพภายในองค์การ ดุลยภาพภายนอกองค์การ และดุลยภาพระหว่างบุคคลในการบริหารค่าตอบแทน วิธีการวิเคราะห์งาน การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน การประเมินค่างาน และการจัดโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน การคำนวณค่ากระบอกค่าจ้างและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การกำหนดค่าจ้าง…

 7. วิชานี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในกีฬาหมากล้อม โดยท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิธีการเล่น เทคนิคพื้นฐาน แนวคิดเชิงธุรกิจที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถจัดตารางเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย จึงเหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย

 8. ความหมายของระบบบริหารผลงาน แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารผลงาน องค์กรประสิทธิภาพสูง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะตัวชี้วัดผลงานหลัก แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลงาน หลักการการออกแบบระบบการบริหารผลงานและการดำเนินการตามระบบการบ…

 9. เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาขาการค้าส่งค้าปลีก มีมูลค่าเป็นอันดับสอของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,762,033 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจากร้อยละ 5.3 ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2560 แนวทางบริหา…

 10. ปลูกผักแบบง่ายๆ สไตล์ชาวคอนโด ในวิถีของคุณ ภายใต้ระบบเกษตรอัจฉริยะ กับ ***โตติ๊ด ชวนคิด ปลูกผัก*** ** เปิดลงทะเบียนแล้ว ** *************************** วิชา เกษตรอัจฉริยะในคอนโด(Smart Farm @ Condo) คำอธิบายรายวิชา เกษตรอัจฉริยะกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนคอนโดมิเนียม ขั้น…

 11. ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ หรือ Art of Transmedia Storytelling คือ วิธีการออกแบบการเล่าเรื่อง ด้วยการร้อยเนื้อหาหลายเรื่องราวเข้าหากัน ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ หลายช่องทาง และใช้เทคโนโลยีให้คนมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนั้นได้ ประโยชน์ของ Transmedia Storytelling ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ทั้งเรื่องบันเทิง โฆษณา…

 12. รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" คำอธิบายรายวิชา ประเภทของธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์การออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ กลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการและ…

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.