Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Chiang Mai University

เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น | Introduction to Tennis

Chiang Mai University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) เกี่ยวกับรายวิชา กีฬาเทนนิส เป็นกีฬาได้รับความนิยมแพร่หลาย มีความสนุกสนาน สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง หากแต่การจะเริ่มฝึกเล่นนั้น ผู้ที่สนใจควรได้รับการแนะนำพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว ป้องกันการบาดเจ็บ และควรได้รับคำแนะนำในเรื่องกติกา มารยาทที่ดี ผู้เล่นก็จะสามารถเข้ากับคนทุกกลุ่ม ทุกสถานที่ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี การเปิดกระบวนวิชาเทคนิคการเล่นเบื้องต้น จึงเหมาะกันผู้เรียนที่ต้องการเรียนและฝึกฝนทักษะด้วยตัวเอง โดยเนื้อหาจะมีการอธิบาย และแบบฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ตามแบบฝึกมาตรฐานจาก ITF ที่ได้รับการยอมรับ มีเนื้อหาได้แก่ การฝึกระบบประสาทสัมผัส การตีลูกโฟร์แฮนด์ การตีลูกแบ็คแฮนด์ การตีลูกกระดอนผนัง การเสิร์ฟ การรับลูกเสิร์ฟ มีการฝึกฝนกันอย่างแพร่หลาย และยังมีเกมส์เสริมทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งการอธิบายถึงกติกา มารยาทที่ผู้เรียนควรจะรู้ การสอนหรือฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) จึงเป็นการเปิดการฝึกประสบการณ์ที่การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะกับการนำมาใช้ในการฝึกหัดการเล่นเทนนิส ซึ่งไม่จำกัดอายุของผู้เรียน สามารถเข้ามาดูแบบฝึกในหัวข้อต่าง ๆ โดยหนึ่งหัวข้อใช้เวลาเพียงหนึ่งคาบหรือหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือถ้าผู้เรียนต้องใช้เวลาการฝึกมากกว่านี้ ก็จะยิ่งมีความชำนาญ ทำให้เกิดความมั่นใจในการจะเข้าสู่บทเรียนต่อไปได้ ดังนั้นหัวใจหลักของการฝึกฝนการเรียนรู้ผ่านระบบนี้คือ การจับหลักที่สำคัญของหัวข้อ สังเกต ทำการฝึกฝน ประเมินผล ทำซ้ำ ๆ เพื่อความชำนาญ และแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งในการเรียนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในแต่ละหัวข้อผู้เรียนยังสามารถเปิดดูวีดีทัศน์ได้แบบไม่จำกัดครั้ง มีระบบที่ให้ผู้สอนได้ติดตามพัฒนาการของผู้เรียน และตอบข้อสักถามต่าง ๆ ผ่านระบบ หรือสามารถมาพบผู้สอนได้ตามสถานที่ และเวลาที่นัดหมาย เพื่อทบทวน แก้ไข ให้ผ่านการประเมินผลขั้นพื้นฐานที่ผู้สอนกำหนดไว้ หรือจะส่งไฟล์วีดีโอการทดสอบตามแบบฝึกมาเพื่อวัดการประเมิน ตามแต่ผู้เรียนจะสะดวก ปัจจุบันการศึกษา การจัดการเรียนรู้มีอยู่มากมายหลายรูปแบบ การเรียนรู้ในแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเล่นเทนนิส เรียนรู้ได้จริง ทำได้จริง ฝึกฝนด้วยตนเอง และฝึกตามหลักที่มีความเป็นสากล จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและแสดงทักษะพื้นฐานการเล่นเทนนิสได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเข้าใจกฎ กติกา ในการเล่นได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถอธิบายมารยาทการใช้สถานที่และการเป็นผู้เล่นที่ดีได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิสได้ คุณสมบัติผู้เรียน ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรมีความรู้พื้นฐานวิชาพลศึกษา มีความชอบในการเล่นกีฬา หรือสนใจเรียนรู้การเล่นเทนนิส เพื่อการออกกำลังกาย และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน โดยกําหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านที่ร้อยละ 70 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ คะแนนจากการปฏิบัติเรียนรู้ตาม คะแนนจากกิจกรรมระหว่างบทเรียน คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) "รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ" ผู้สอนประจำรายวิชา อ.ณัฐวุฒิ กลิ่นนาคNuttawood Klinnark คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[email protected] CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).

Reviews

Start your review of เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น | Introduction to Tennis

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.