Free Online

Digital Economy Promotion Agency Courses

6 courses
Showing 6 courses
Filter by
Filters
  1. Duration
  2. Subject
  3. Language
  1. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตรAgri Tech for Smart Farmer รายวิชาเทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตผลทางการเกษตร เรียนรู้ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร (AgriTech…

  2. หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารขับเคลื่อนครัวโลก พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย บนระบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกช่วงวัยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ…

  3. สตาร์ทอัพมุ่งสู่ฝัน คือหลักสูตรพื้นฐานสตาร์ทอัพ ที่สอนการสร้างธุรกิจใหม่ในยุค Digital สำหรับสตาร์ทอัพ หรือผู้ประกอบการยุคใหม่ที่สนใจ โดยจะได้รู้จักและเรียนรู้วิธีคิดของสตาร์ทได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

  4. IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตรLet's Smart Farm with IoT IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร (Let's Smart Farm with IoT) เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่สนใจจะพัฒนาระบบน้ำให้พืชแบบอัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์และหน่วยประมวลผลที่หาซื้อได้ง่าย พร้อมต่อการลงมือปฏิบัติในการเปลี่ยนรูปแบบแปล…

  5. รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning) คำอธิบายรายวิชา มีบทเรียนสองหลักสูตรที่ท่านได้เรียนรู้ หลักสูตรแรก หลักสูตรทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีในการลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ทั้งจากศักยภาพการผลิตของดิน ความพร้อม…

  6. พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วนนำไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันในยุคที่มีการแข่งขันสูงได้

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.